• پرسشنامه تحلیلی شخصیت (شامل دو آزمون تحلیلی شخصیت)

  آزمون های تحلیلی شخصیت به صورت PDF ارائه شده است. توسط ابوالفضل کرمی ترجمه شده است. این فایل شامل دو پرسشنامه شخصیتی آیزینگ (مخصوص کودکان و نوجوانان)، پرسشنامه شخصیتی آیزنک (مخصوص جوانان و بزرگسالان) است. کلید آزمون نیز ارائه شده است. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۰ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 4,200 تومان
 • پرسشنامه فرانگرانی (MWQ)- آدرین ولز

  پرسشنامه فرانگرانی (MWQ) توسط آدرین ولز تدوین شده است. نسخه اصلی آن 22 سوال دارد اما در هنجاریابی داخلی 7 گویه آن معتبر شده است. به صورت PDF ارائه شده است. سوالات در طیف لیکرت 4 درجه ای است. روایی و پایی ابزار در فایلی جداگانه به همراه مبانی نظری فرانگرانی ارائه شده است. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۰ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,400 تومان
 • جزوه کامل معناشناسی دکتر پاکتچی

  جزوه کامل معناشناسی دکتر پاکتچی به تعداد 12 فایل از مباحث دوازده جلسه کلاس در طول ترم مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات   مقدمه بیان معنا رویکرد قوم شناختیEthno-Linguistics فرایند معناسازی در دیدگاه مکتب معناشناسی قومی ترکیب معانی و استخراج معرفی مکاتب معناشناسی اشتقاق قابل درک و اشتقاق فراموش شده تکرار ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۰ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ واقعی : 8,000 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 7,200 تومان
 • جزوه کامل معناشناسی دکتر پاکتچی

  جزوه کامل معناشناسی دکتر پاکتچی به تعداد 12 فایل از مباحث دوازده جلسه کلاس در طول ترم مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات   مقدمه بیان معنا رویکرد قوم شناختیEthno-Linguistics فرایند معناسازی در دیدگاه مکتب معناشناسی قومی ترکیب معانی و استخراج معرفی مکاتب معناشناسی اشتقاق قابل درک و اشتقاق فراموش شده تکرار ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۰ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ واقعی : 8,000 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 7,200 تومان
 • کتاب آیین نامه راهنمایی رانندگی

  کتاب آیین نامه راهنمایی رانندگی

  این کتاب به صورت کامل وشامل همه ی 10 فصل کتاب آیین نامه راهنمای رانندگی میباشد که به صورت pdfبرای شما آپلود نموده ایم تعداد صفحات:90 صفحه   حجم فایل2/5   فرمت :pdf     ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,600 تومان
 • مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)

  پرسشنامه بلوغ اجتماعی(RSMS) توسط رائو  تدوین شده است و در داخل کشور توسط دکتر کرمی هنجاریابی و ترجمه شده است. به صورت PDF می باشد. دارای 4 بعد کفایت شغلی، کفایت میان فردی و کفایت اجتماعی است. تاریخچه پرسشنامه و مبانی نظری آن بیان شده است. نحوه اجرا و نمره گذاری تشریح شده و روایی و پایایی دارد. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۴ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,400 تومان
 • پرسشنامه اضطراب ریاضی کودکان (MASC)- چیوهنری، 1990

  پرسشنامه اضطراب ریاضی کودکان (MASC) توسط چیوهنری (1990) طراحی شده است و در داخل کشور توسط امیری (1393) هنجاریابی شده است. دارای 22 سوال در طیف لیکرت 4 درجه ای است. دارای 4 خرده مقیاس اضطراب یادگیری ریاضی، اضطراب حل مساله، اضطراب معلم ریاضی و اضطراب ارزیابی ریاضی است. نحوه نمره گذاری و تفسیر آن بیان شده و روایی و پایایی دارد. به صورت PDF می باشد ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۴ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,400 تومان
 • پرسشنامه باورهای هوشی (1395)

  پرسشنامه باورهای هوشی (1395) دارای 14 گویه در طیف لیکرت 5 درجه ای است. دو مولفه (خرده مقیاس) ذاتی بودن هوش و افزایشی بودن هوش را دارد. نحوه نمره گذاری آن بیان شده است. روایی محتوایی ابزار توسط سه تن از اساتید روانشناسی و علوم تربیتی تایید شده است و در مطالعات داخلی پایایی آن برابر با 82/0 در ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است. لازم به ذکر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۴ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,400 تومان
 • پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان - فرم کوتاه (زینا و اسچوارز)

  پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان - فرم کوتاه توسط زینا و اسچوارز (1996) تدوین شده است. به صورت pdf می باشد. در هنجاریابی داخل کشور دارای 32 سوال در طیف لیکرت 5 درجه ای است. نحوه نمره گذاری آن بیان شده است. روایی محتوایی این ابزار توسط سه تن از اساتید روانشناسی تایید شده است و پایایی آن نیز ذکر گردیده است. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۴ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,400 تومان
 • پرسشنامه فشارزاهای شغلی (IVJSI) صفارزاده (1377)

  پرسشنامه فشارزاهای شغلی(IVJSI) توسط صفارزاده (1377) تدوین و هنجاریابی شده است. دارای 34 سوال در طیف لیکرت چهار درجه و و دو خرده مقیاس مشکلات مدیریتی و مشکلات رفاهی کارکنان است. به صورت PDF ارائه شده است. روایی محتوایی آن تایید شده است. پایایی آن در ضریب آلفای کرونباخ برابر با 78/0 به دست آمده است. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۴ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,400 تومان
 • پرسشنامه عاطفه خودآگاه (TOSCA-2)

  پرسشنامه عاطفه خودآگاه (TOSCA-2) توسط جون پرایس تانگنی، تامارا فرگوسن و همکاران تدوین شده است. به صورت PDF می باشد و 16 سوال دارد. هدف آن سنجش آمادگی شرمزدگی و احساس گناه است. روایی و پایایی دارد و نحوه نمره گذاری و اجرای آن توضیح داده شده است. . ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۴ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,400 تومان
 • پرسشنامه رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون (2002)

  پرسشنامه رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون (2002) دارای 11 سوال در طیف لیکرت 5 درجه است. نحوه نمره گذاری آن بیان شده است. به صورت PDF می باشد. روایی محتوایی آن توسط سه تن از اساتید روانشناسی و علوم تربیتی تایید شده است و پایایی آن در مطالعات داخلی بالاتر از 73.0 در ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۴ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,400 تومان
 • پرسشنامه معنا در زندگی (MLQ)- استگر و همکاران (2006)

  پرسشنامه معنا در زندگی (MLQ) توسط استگر و همکاران (2006) تدوین شده است. به صورت PDF می باشد. دارای 10 گویه در طیف لیکرت 7 درجه ای می باشد. نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی آن و در نهایت منبع مورد استفاده نیز بیان شده است. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۴ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,400 تومان
 • پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین (1970)

  پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین (1970) به صورت pdf ارائه شده است. دارای 17 گویه است. مبانی نظری آن بیان شده و نحوه اجرا و نمره گذاری نیز توضیح داده شده است. روایی محتوایی آن تایید شده و پایایی آن در ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 70/0 به دست آمده است. منبع آن معرفی شده است. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۳ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,400 تومان
 • همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت-100 مقاله

  همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت-100 مقاله

  همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۴ توسط مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 13 تهران و موسسه مدیریت دانش شباک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. محورهای همایش - مباحث نوین در حسابداری، حسابرسی و مدیریت - اخلاق حرفه‌ای در حسابداری، حسابرسی و مدیریت - حسابداری و مدیریت منابع انسانی - ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۳ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 9,000 تومان
 • پرسشنامه جملات ناتمام راتر

  پرسشنامه جملات ناتمام راتر به صورت pdf ارائه شده است. تاریخچه آن بیان شده است. نحوه اجرا و نمره گذاری آزمون معرفی شده است. منابع آن ارائه شده است. دارای 40 عبارت ناتمام است. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,400 تومان
 • گزارش کارورزی

  گزارش کارورزی به صورت word ارائه شده است. دارای 55 صفحه با فونت 14 می باشد. برای دانشجومعلمان و مهارت آموزان مناسب است و به طور کلی شامل مطالب زیر است. مقدمه............................................................................................. گزارش روایی روز اول........................................................................ گزارش فیزیکی............................................................................... گزارش ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان
 • اقدام پژوهی با موضوع انگیزه

  اقدام پژوهی انگیزه به صورت word تنظیم شده است. دارای 94 صفحه با فونت 14 است. تمام مطالب مورد نیاز اقدام پژوهی از جلمه چکیده، بیان مساله و ... را در بر دارد. برای دانشجو معلمان و مهارت آموزان و معلمان مناسب است. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۲ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 7,000 تومان